Portada > Noticies > Mercat de treball de Parets

Mercat de treball de Parets

18-Juliol-2019

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona ens ha fet arribat la seva diagnosi del mercat de treball de Parets del Vallès que tot seguit us passem a resumir.

Comencem fent menció que el nombre de llocs de treball localitzats a Parets ha augmentat entre 2017 i 2018, en línia com es registra a la comarca i al conjunt de la província, però amb un ritme de creixement superior al que s’observa en els dos àmbits territorials esmentats.

Un dels trets característics de l'economia paretana és que aquesta no genera suficients llocs de treball al seu terme municipal per a ocupar la totalitat de la seva força de treball potencial. Ens trobem que la quantitat de llocs de treball localitzats a Parets arribaria a ocupar menys de tres quartes parts de la població en edat de treballar del terme. Aquest fet converteix Parets en un municipi amb un cert grau de dependència respecte els llocs de treball localitzats en altres municipis del seu entorn. Cal tenir en compte però que només un minúscul 7,7% del total dels municipis de la demarcació de Barcelona presenten una ràtio entre llocs de treball i població resident en edat laboral igual o superior a 1. Amb tot cal fer notar que el valor d’aquest indicador al municipi és el setè més alt de la comarca del Vallès Oriental.

| TEIXIT ECONÒMIC |

En l’economia local hi ha un cert predomini de les ocupacions del sector Serveis (que representen el 56,5% del total), però amb un pes molt important també de les vinculades a les activitats industrials, les quals representen més d’una tercera part del total (en concret, un 38,6%). Aquesta estructura ocupacional, que és relativament “atípica”, reflecteix el caràcter industrial de Parets. De fet, Parets presenta una fesomia econòmica més diversificada que alguns dels municipis del seu entorn immediat, essent de tots ells el segon amb un major pes de les activitats transformadores. Parets no només presenta el segon major percentatge de llocs de treball industrials del seu entorn immediat, sinó que és el setè pel que fa a aquest aspecte de tota la comarca del Vallès Oriental.

Pes relatiu dels llocs de treball dels principals sectors a Parets del Vallès i entorn

Municipi Indústria Construcció Serveis
Mollet del Vallès 13,5% 6,4% 80,0%
Granollers 21,2% 4,9% 73,8%
Montmeló 34,8% 6,0% 59,2%
Parets del Vallès 38,6% 4,9% 56,5%
Lliçà de Vall 54,2% 3,7% 41,9%

 

El teixit econòmic paretà ha presentat durant el 2018 una tendència lleugerament expansiva. La quantitat d'empreses domiciliades al municipi ha augmentat, el que indica un procés de creixement del teixit empresarial del municipi. Cal tenir present també que es dóna, de forma paral·lela, un increment del nombre de llocs de treball localitzats al municipi, i que el nombre de paretants i paretanes en situació de desocupació ha disminuït clarament durant aquest temps, a un ritme superior al del conjunt de la província i del Vallès Oriental. Aquestes tendències marquen, en general, un signe positiu, que permeten afirmar que el procés de recuperació econòmica es troba en marxa al municipi.

Cal assenyalar que el teixit econòmic paretà es caracteritza pel predomini de la petita i mitjana empresa. De fet, fins a un 93,8% dels assalariats i assalariades que treballen a Parets ho fan en empreses que poden considerar-se microempreses i pimes.

El pes dels i les autònomes a Parets és un xic inferior a la mitjana de la província, i es troba també per sota del que s’observa al conjunt de la comarca. Cal dir, amb tot, que el nombre de persones autoocupades al municipi ha augmentat un +2,3% entre 2017 i 2018, percentatge que es tradueix en 27 autònoms/autònomes menys al municipi. És recomanable doncs la implementació de mesures adreçades a donar suport a aquest col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes.

 

|OCUPACIÓ I ATUR|

Parets ha vist augmentar el nombre de llocs de treball localitzats al municipi pel que es pot afirmar que el mercat laboral paretà es troba en procés de recuperació, i immers en una dinàmica clara de generació de nous llocs de treball. S’ha de fer notar però que la temporalitat a Parets és anàloga a la mitjana de la província, però inferior a la mitjana comarcal.

La taxa d’atur mitjana a Parets se situava l’any 2018 en el 9,2%1. Aquest valor és inferior a la mitjana provincial, i es troba també per sota del promig comarcal. De fet és la dotzena més baixa.

El perfil de l’atur municipal l’any 2018 es caracteritzava pels següents trets:

 1. Un 38.4% de desocupats i desocupades amb més de 12 mesos de permanència a l’atur
 2. Un 27,5% dels aturats i aturades paretanes porten més de 24 mesos sense una feina remunerada
 3. Les dones concentren fins a un 61,5% de la població desocupada
 4. Els majors de 45 anys representen un 58,6% del total
 5. Afectava majoritàriament persones procedents del sector serveis
 6. La secció econòmica que concentra més persones desocupades a Parets és Activitats administratives i serveis auxiliars (22,6% de l’atur municipal)
 7. Fins a un 88,1% dels desocupats i desocupades del municipi tenen un nivell d’estudis assolits equivalent Educació general o bé inferior.
 8. En el perfil professional de la població desocupada predomina ocupacions elementals (34,6% de l’atur municipal), treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors (19,3%), i empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina (15,4%).

 

| CONCLUSIONS |

 1. Parets presenta un tendència a la disminució de la desocupació en el municipi.
 2. La disminució es produeix a un ritme superior a la del conjunt de la província i de la comarca del Vallès Oriental.
 3. Evolució a l’alça tant del nombre d’empreses com del nombre de llocs de treball localitzats en el mateix, si bé s’observa un ritme de creixement més aviat feble en el primer cas.
 4. La creació de nous llocs de treball ha d’emergir de la concertació entre l’Ajuntament de Parets del Vallès i la resta d’agents que actuen en l’àmbit de la promoció econòmica i el foment de l’ocupació al municipi i al seu entorn.

Ens hi posem a treballar. Anem per feina.

Aquesta web utilitza cookies de tercers per facilitar la seva experiència com a usuari de la web i captar dades estadístiques, amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi de les seves dades de navegació. Si vostè continua amb la navegació, entenem que ens ofereix el seu consentiment per a l'ús de cookies.

Més informació Acceptar